วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 6 ถึง บ้านเมืองเพ็ง ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณืในการซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างทำเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาลสเตรทเชอร์พร้อมรางล้อคเตียง รถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างต่อเติมหลังคารถกู้ชีพพร้อมติดตั้งประจำรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสายกลางบ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ชนิดรางตื้น) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง