วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร ลวดเสียบกระดาษ ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อ โต๊ และเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารจำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ LED จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง