องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]75
2 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]78
3 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]54
4 แบบรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) [ 30 มี.ค. 2564 ]73
5 ประกาศอบต.หนองบัว เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปี 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]53
6 ประกาศอบต.หนองบัว เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ปี 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]52
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินส่วนราชการ [ 20 ต.ค. 2563 ]50
8 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 5 มิ.ย. 2563 ]97
9 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน [ 5 มิ.ย. 2563 ]106
10 แบบรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) [ 1 เม.ย. 2563 ]105
11 คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม [ 6 มี.ค. 2563 ]100
12 ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่องการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 6 ก.พ. 2563 ]110
13 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.หนองบัว [ 15 ม.ค. 2563 ]107
14 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ (Flow chat) [ 15 ม.ค. 2563 ]91
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง) [ 10 ธ.ค. 2562 ]92
16 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]88
17 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2562 ]97
18 เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น [ 21 พ.ค. 2561 ]171
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) [ 26 ก.พ. 2561 ]96