องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 29 ม.ค. 2564 ]38
22 ประกาศอบต.หนองบัว เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปี 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]131
23 ประกาศอบต.หนองบัว เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ปี 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]125
24 คู่มือมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]32
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ม.ค. 2564 ]44
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 9 ธ.ค. 2563 ]34
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินส่วนราชการ [ 20 ต.ค. 2563 ]126
28 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 5 มิ.ย. 2563 ]170
29 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน [ 5 มิ.ย. 2563 ]190
30 แบบรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) [ 1 เม.ย. 2563 ]176
31 คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม [ 6 มี.ค. 2563 ]181
32 ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่องการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 6 ก.พ. 2563 ]183
33 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.หนองบัว [ 15 ม.ค. 2563 ]194
34 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ (Flow chat) [ 15 ม.ค. 2563 ]171
35 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]163
36 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2562 ]168
37 เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น [ 21 พ.ค. 2561 ]248
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) [ 26 ก.พ. 2561 ]171
 
|1หน้า 2