องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) [ 8 ก.ค. 2564 ]44
2 โครงสร้างส่วนราชและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 มี.ค. 2564 ]48
3 กำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 2 มี.ค. 2564 ]40
4 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ธ.ค. 2563 ]41
5 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 30 ธ.ค. 2563 ]40
6 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร [ 30 ธ.ค. 2563 ]41
7 คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]61
8 คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]50
9 คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]56
10 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]42
11 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร [ 30 ต.ค. 2563 ]35
12 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ต.ค. 2563 ]35
13 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 30 ต.ค. 2563 ]39
14 ประกาศรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางกรศึกษาและผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู๋ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]39
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 15 ต.ค. 2563 ]105
16 แบบใบลา [ 12 ต.ค. 2563 ]84
17 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]59
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 12 ต.ค. 2563 ]57
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 12 ต.ค. 2563 ]50
20 การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการจำนวนวันลาจำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่ออประกอบการพิจรณาเลื่อนขั้ขเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรการศึกษาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]38
 
หน้า 1|2|3