องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แบบใบลา [ 12 ต.ค. 2563 ]124
22 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]99
23 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 12 ต.ค. 2563 ]98
24 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 12 ต.ค. 2563 ]91
25 การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการจำนวนวันลาจำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่ออประกอบการพิจรณาเลื่อนขั้ขเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรการศึกษาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]79
26 การกำหนดเวลาปฏิบัตัราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและการเพิ่มงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้ลูกจ้า [ 30 ก.ค. 2563 ]66
27 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]149
28 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 1 มิ.ย. 2563 ]144
29 แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ-พนักงานครูและพนักงานจ้าง-ประจำปี-61 [ 12 พ.ค. 2563 ]126
30 แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ-พนักงานครูและพนักงานจ้าง-ประจำปี-62 [ 12 พ.ค. 2563 ]133
31 แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ-พนักงานครูและพนักงานจ้าง-ประจำปี-63 [ 12 พ.ค. 2563 ]134
32 ว5129 ประกาศโครงสร้าง อบต. ฉบับที่ 2 [ 26 มี.ค. 2563 ]135
33 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู๋ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]67
34 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 16 ต.ค. 2562 ]67
35 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 16 ต.ค. 2562 ]67
36 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหารส่วนตำบล [ 16 ต.ค. 2562 ]71
37 คำสั่งมอบอำนาจให้ รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 16 ต.ค. 2562 ]66
38 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 16 ต.ค. 2562 ]68
39 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 16 ต.ค. 2562 ]70
40 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 16 ต.ค. 2562 ]68
 
|1หน้า 2|3