องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 244/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ต.ค. 2566 ]7
22 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 245/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม [ 9 ต.ค. 2566 ]6
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลเเละพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 4 ต.ค. 2566 ]20
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 3 ต.ค. 2566 ]18
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]25
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 18 ก.ย. 2566 ]22
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]21
28 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]48
29 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]42
30 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตการดำเนินการทางวินัย [ 14 ต.ค. 2565 ]40
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2565 ]40
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]49
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2565 ]59
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 19 ก.ย. 2565 ]65
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 18 ก.ย. 2565 ]68
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 18 ก.ย. 2565 ]62
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 17 ก.ย. 2565 ]65
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 17 ก.ย. 2565 ]61
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]60
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการเเละอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ก.ย. 2565 ]64
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9