องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) [ 30 ก.ย. 2564 ]56
82 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) [ 30 ก.ย. 2564 ]51
83 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) [ 8 ก.ค. 2564 ]154
84 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานครู ปรระปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) [ 30 มี.ค. 2564 ]55
85 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) [ 29 มี.ค. 2564 ]54
86 โครงสร้างส่วนราชและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 มี.ค. 2564 ]167
87 กำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 2 มี.ค. 2564 ]147
88 คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน [ 2 พ.ย. 2563 ]169
89 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร [ 2 พ.ย. 2563 ]61
90 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]56
91 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 2 พ.ย. 2563 ]58
92 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 2 พ.ย. 2563 ]49
93 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 2 พ.ย. 2563 ]59
94 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ย. 2563 ]55
95 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 พ.ย. 2563 ]147
96 มอบหมายงานให้ รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 2 พ.ย. 2563 ]55
97 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 พ.ย. 2563 ]58
98 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 พ.ย. 2563 ]56
99 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 2 พ.ย. 2563 ]57
100 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร [ 2 พ.ย. 2563 ]56
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9