องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองสวัสดิการสังคม [ 2 พ.ย. 2563 ]68
122 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 2 พ.ย. 2563 ]70
123 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองส่งเสริมการเกษตร [ 2 พ.ย. 2563 ]63
124 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติห้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในระดับองค์กร [ 2 พ.ย. 2563 ]66
125 คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]181
126 คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]172
127 ประกาศรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางกรศึกษาและผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู๋ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]159
128 แบบใบลา [ 12 ต.ค. 2563 ]198
129 การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการจำนวนวันลาจำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่ออประกอบการพิจรณาเลื่อนขั้ขเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรการศึกษาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]155
130 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานครู ปรระปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) [ 28 ก.ย. 2563 ]65
131 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]68
132 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) [ 28 ก.ย. 2563 ]70
133 การกำหนดเวลาปฏิบัตัราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและการเพิ่มงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้ลูกจ้า [ 30 ก.ค. 2563 ]130
134 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]222
135 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 1 มิ.ย. 2563 ]210
136 แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ-พนักงานครูและพนักงานจ้าง-ประจำปี-61 [ 12 พ.ค. 2563 ]191
137 แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ-พนักงานครูและพนักงานจ้าง-ประจำปี-62 [ 12 พ.ค. 2563 ]195
138 แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ-พนักงานครูและพนักงานจ้าง-ประจำปี-63 [ 12 พ.ค. 2563 ]200
139 ว5129 ประกาศโครงสร้าง อบต. ฉบับที่ 2 [ 26 มี.ค. 2563 ]199
140 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู๋ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]132
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9