องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 16 ต.ค. 2562 ]133
142 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 16 ต.ค. 2562 ]133
143 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหารส่วนตำบล [ 16 ต.ค. 2562 ]139
144 คำสั่งมอบอำนาจให้ รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 16 ต.ค. 2562 ]128
145 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 16 ต.ค. 2562 ]131
146 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 16 ต.ค. 2562 ]138
147 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 16 ต.ค. 2562 ]135
148 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 16 ต.ค. 2562 ]129
149 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 16 ต.ค. 2562 ]132
150 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 16 ต.ค. 2562 ]128
151 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร [ 16 ต.ค. 2562 ]128
152 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานครู ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]130
153 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]109
154 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]112
155 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]110
156 รายงานติดตามประเมินผลแผนต่อนายก อบต [ 2 ต.ค. 2561 ]179
157 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ [ 4 ม.ค. 2561 ]191
158 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Khowledge Managemet : KM) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 1 ม.ค. 2561 ]189
159 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลการจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร (Khowledge Managemet : KM) [ 27 ธ.ค. 2560 ]195
160 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น-พ.ศ.-2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]205
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9