องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สภา อบต.


นายอุดม    สารเมืองโฮม
ประธานสภาอบต.

นายสำรอง   สาวิกัน
รองประธานสภาอบต.  นายละคร   ศิรินามมนตรี นายกิตติศักดิ์   ตะพา นายประจักษ์  สอนอำ  นายอุดม  สารเมืองโฮม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2นายสัมภาส สังขะธรรม นายมีชัย    สีลาง  นายสิน   ชาติพงษ์  นายสำรอง   สาวิกัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายปรีชา   อินทรส นางสถิต   แบ่งสันเทียะ นายบุญหนา   โพธิ์สาระแสง นายจรัส    โพธิรุกข์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
นายสมชาย    รักษาธูป นายไพฑูรย์   พันธะชุม นายลำพัง   พันธะชุม นางภาอนงค์   ประพันธ์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
นายสำรวย   สีพาติ่ง  นางเสาวลักษณ์    จรคร นายอินทศักดิ์   นิมนขามิ นายธนพล   สุวรรณสม
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10