องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจเมืองเกษตรอินทรีย์  มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า

นำด้วยธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทุกคนล้วนมีคุณธรรมภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง