องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
 
 
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
นางสาววงค์ตะวัน  พูลเทกอง


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวชนิดา   คำจวนจันทร์   นางสาววานิสา  สะตะ นางราตรี     อยู่ภักดี
ครู
ครู
ครู
 
 
นางทองทิพย์   แก้วแก่นขัน นางทรัพย์     สีนอเพีย  
ครู ครู  
นางชฎาพร    แหวนเงิน  นางสาวญฎากร  เหล่าวงศ์ษา   นางสาวสนธยา  สอยจำปา
 ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)

 
 
นางลัดดาวัลย์   แสนมานิตย์ นางไปรยาพร   โตดีชัย
นางสาวปิยธิดา   กัลยารัตน์
 ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)