องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  กีฬาวันท้องถิ่นไทย 16-18 มีนาคม 2563
       กีฬาวันท้องถิ่นไทย 16-18 มีนาคม 2563
  โครงการวันท้องถิ่นไทย (จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์).ม.5 ...
      

โครงการวันท้องถิ่นไทย (จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์).ม.5 บ้านโนนเมืองน้อย

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอ...
      

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *อบต.เขื่อน *อบต.หนองบั...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560