องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  โครงการรณรงค์เเละป้องกันการระบาดของยาเสพติด ประจำป...
      

โครงการรณรงค์เเละป้องกันการระบาดของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 **สำนักปลัด 26/มิ.ย/63

  โครงการปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครอง **ศูนย์พัฒนาเด็...
      

โครงการปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครอง **ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว **กองการศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรร...

  ฝึกอบรมอาชีพการเเปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูเเละเนื้...
      

ฝึกอบรมอาชีพการเเปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูเเละเนื้อวัว **กองสวัสดิการสังคม

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560