องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สาสน์จากนายก อบต.

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


ในวาระสมัยที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน

กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในทุกๆ  ด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น   การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ตำบลหนองบัว   มีความเจริญรุ่งเรือง   สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ฉบับนี้จะเป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อการรับทราบถึงบทบาท  ภารกิจ  และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่และเข้ามา   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในท้ายนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ
   นายหนูคล้าย   คำมุลนา
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว