องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 

   นางสาวเบญจมาภรณ์   ชามะรัตน์  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 
 
นางสาวจริญญา ครูพิพรม
นางอุรุอาริยา   ยศพล
 นายชยพล     ยศพล
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 
  นางพนิตนันท์  บุตรภักดี  นางสาวเบญจมาภรณ์   ชามะรัตน์ นางสาวเบญจมาภรณ์   ชามะรัตน์
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร