องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

กองส่งเสริมการเกษตร

 
 
  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชามะรัตน์
 
  รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 
     
  นายอดิศักดิ์  หาญไธสง  
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   
     

นางสาวกัญทิญา  ไกยวัตร


ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร