องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายนพกร  สีนูเดช
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 083-5620113
  อีเมล์ + admin@nongbuaks.go.th
 

  ชื่อ + นางสาวขวัญใจ  เเก้วมูลตรี
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 096-9353294
  อีเมล์ + admin@nongbuaks.go.th
 
 
 
  ชื่อ + นางสาวเบญจมาภรณ์   ชามะรัตน์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-7174741
  อีเมล์ + admin@nongbuaks.go.th
 

  ชื่อ + นางสาวจริญญา ครูพิพรม
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 095-6632498
  อีเมล์ + admin@nongbuaks.go.th
 

  ชื่อ +
นางอุรุอาริยา   ยศพล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 063-5359888
  อีเมล์ + admin@nongbuaks.go.th
 
 
  ชื่อ +  นายชยพล  ยศพล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 080-8391948
  อีเมล์ + admin@nongbuaks.go.th