องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สภา อบต.


นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร.081-0616353

นายประจักษ์  สอนอำ
นายวิชัย จำปาทิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร.084-0696384 โทร.099-7296550
นายมีชัย  สีลาง
นายสิน  ชาติพงษ์
นางสถิต  แบ่งสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร.083-2822591 โทร.087-7227934 โทร.089-9375052
นางสาวขนิษฐา  โพธิ์สาสิม นางละออง  ทองนอก นายสมดี  แสนคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร.094-8363458 โทร.095-0147737 โทร.095-1696054
นายสำรวย สีพาติ่ง นายสมพร  ศรีมูลมาตย์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร.096-7431169
โทร.087-2335975