องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

วิสัยทัศน์        วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรอินทรีย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า

นำด้วยธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ทุกคนล้วนมีคุณธรรมภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง