องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นายวิชัย จำปาทิ
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทร.099-7296550

 
 

   นางสาวเบญจมาภรณ์   ชามะรัตน์  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

โทร.081-7174741

 
 
นางสาวจริญญา ครูพิพรม
นางอุรุอาริยา   ยศพล
 นายชยพล  ยศพล
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.095-6632498
โทร.063-5359888 โทร.080-8391948
   

 -ว่าง-

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม