องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
  -ว่าง-  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
นางสาววงค์ตะวัน  พูลเทกอง


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวสุกาญจน์ หงษ์อ่อน

เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน

 
 
 
นางสาวชนิดา   คำจวนจันทร์   นางสาววานิสา  สะตะ นางราตรี     อยู่ภักดี
ครู
ครู
ครู
 


นางทองทิพย์   แก้วแก่นขัน
นางทรัพย์     สีนอเพีย
ครู
ครู
นางชฎาพร    แหวนเงิน  นางสาวญฎากร  เหล่าวงศ์ษา -ว่าง-
 ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)

 
 
นางลัดดาวัลย์   แสนมานิตย์ นางไปรยาพร   โตดีชัย
นางสาวปิยธิดา   กัลยารัตน์
 ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูเเลเด็ก (ทักษะ)