องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สำนักปลัด

 

 

 นางสาวจริญญา ครูพิพรม

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสายทอง   บุญแจ่ม นางสาวปูริดา  ภูจำเนียร  นางสาวสมปอง  ศิรินามพิมพ์ นายอดิศักดิ์  หาญไธสง -ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  นิติกร

-ว่าง-
นายอภิรักษ์  ทิทึกทักษ์ นายปริญญา   สาทา นางสาวชลธิชา  อันหนองกุง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
-ว่าง- นางสาวพัชริน อรัญถิตย์ นางสาวกัญทิญา  ไกยวัตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางปพิชญา    มีทองเเสน   นางสาวสมฤทัย   พลประจักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


     นายชิษณุ    ด่านขุนทด นายสมนึก  แสงการ  นายศุภรัตน์  เค้าเเคน
  พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถน้ำ) ภารโรง นายประกาศ   ดวงสีชัย นายวิชัย    บุญหาญ นายเกษม   คำสีโห นายวินัย  สาผุยทำ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นางบุญรอด   ศิริวิ นายวัชระ  พาโนมัย  นายสุขสันต์  โพธิ์สาระเเสง นายอุทัย มะโฮง  
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ