องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

กองช่าง

   
 
   นายชยพล  ยศพล
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
วิศวกรโยธา นายช่างโยธา นายช่างเขียนเเบบ

 

นายดำรงเดช ศิรินามพิมพ์
นางสาวธัญญวรรณ  สารเมืองโฮม
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสมคิด  ศรีสันต์

 คนงาน