องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

กองคลัง

   
 
   นางอุรุอาริยา   ยศพล
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
นางสาวพริมา  ชูพันธ์ นางสาวศิวารญา  รัตนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการคลังชำนาญการ
   
-ว่าง- นางสาวธัญวรัตม์  ลาบุญ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
 
 
นางสาวศิริพร  สมบัติ

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ