องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหารนายนพกร  สีนูเดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร.083-5620113
นายสถิตย์  เหล่าวงศ์ษา
นายปรีดา  ชื่นชม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร.081-7172501 โทร.087-4327700

นายสุรเกียรติ  พลประจักษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร.086-8586594