องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

งานบริหารงานสาธารณสุข


   
 
นายปริญญา   สาทา

 นางสาวชลธิชา  อันหนองกุง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
 
 
 นายประกาศ   ดวงสีชัย

นายวินัย  สาผุยทำ
 คนงานประจำรถขยะ    คนงานประจำรถขยะ
 
   
นายเกษม   คำสีโห   นายวิชัย    บุญหาญ
 คนงานประจำรถขยะ   คนงานประจำรถขยะ