องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]232
42 แบบรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) [ 30 มี.ค. 2564 ]209
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 10 ก.พ. 2564 ]93
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 29 ม.ค. 2564 ]77
45 ประกาศอบต.หนองบัว เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปี 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]178
46 ประกาศอบต.หนองบัว เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ปี 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]170
47 คู่มือมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]67
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ม.ค. 2564 ]78
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 9 ธ.ค. 2563 ]70
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินส่วนราชการ [ 20 ต.ค. 2563 ]172
51 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 5 มิ.ย. 2563 ]219
52 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน [ 5 มิ.ย. 2563 ]273
53 แบบรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) [ 1 เม.ย. 2563 ]220
54 คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม [ 6 มี.ค. 2563 ]233
55 ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่องการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 6 ก.พ. 2563 ]230
56 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.หนองบัว [ 15 ม.ค. 2563 ]254
57 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ (Flow chat) [ 15 ม.ค. 2563 ]218
58 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]206
59 รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2562 ]210
60 เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น [ 21 พ.ค. 2561 ]291
 
|1|2หน้า 3|4